Có được ủy quyền đăng ký kết hôn không?

Yêu cầu tư vấn:

Tôi và bạn trai chuẩn bị đám cưới nhưng chúng tôi đều làm việc xa nhà nên chưa thể về quê đăng ký kết hôn. Vậy tôi có thể ủy quyền cho cha mẹ tôi mang hồ sơ đi đăng ký kết hôn thay chúng tôi được không?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân được quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch”.

Mặt khác, theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thì: người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. 

Căn cứ quy định trên thì đăng ký kết hôn là một trong các trường hợp không được thực hiện ủy quyền. Như vậy, cha mẹ bạn không thể đăng ký kết hôn thay cho bạn được.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.