Đang có con, có được xác nhận độc thân?

Đang có con, có được xác nhận độc thân?