Mẫu đơn thuận tình ly hôn | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG

Mẫu đơn thuận tình ly hôn

2018-08-03 14:58:17

Mẫu đơn thuận tình ly hôn

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửiTOÀ ÁN NHÂN DÂN ................................................

Họ và  tên chồng: ..................................................................................................................

Sinh ngày:..............................................................................................................................

CMND/CCCD số: ....................., do …………cấp ngày:.....................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................

Họ và  tên vợ: ........................................................................................................................

Sinh ngày: .............................................................................................................................

CMND số: ....................., do ……….. cấp ngày:..................................................................

Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................................

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi kết hôn từ năm ...........có đăng ký kết hôn tại UBND phường .....................

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do như sau:

(Trình bày lý do làm căn cứ cho việc ly hôn).

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung: (Có bao nhiêu con chung/chưa có)

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

(Trình bày rõ nhân thân từng con, ai nuôi, mức cấp dưỡng như thế nào)

2.  Về tài sản chung: Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3.  Về nhà ở: Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4.  Về vay nợ: Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

(Ghi cụ thể cac khoản nợ, thoả thuận trả như thế nào)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

……….., ngày.....tháng.....năm........

                          Họ tên chồng                                                      Họ tên vợ

                            (Ký và ghi rõ họ tên)                                          (Ký và ghi rõ họ tên)